arbitraż

Rozwiązywanie sporów dotyczących domen.eu

Rozmowa ze Zbynkiem Loeblem – do niedawna zarządzającym projektem, w ramach którego stworzone zostało światowe centrum rozwiązywania sporów dotyczących domen (ADR.EU) przy Czeskim Sądzie Arbitrażowym w Pradze.

Monika Hartung: Lepiej nie liczyć na uchylenie wyroku sądu arbitrażowego

Rozmowa z Moniką Hartung, wspólnikiem współodpowiedzialnym za Zespół Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o tym, co może być podstawą skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.

Kiedy pismo jest prawidłowo doręczone

Krótko o problemach z doręczeniami przy stwierdzaniu wykonalności w Polsce tytułu zagranicznego będącego wyrokiem zaocznym.

Jak doręczać pisma sądowe i pozasądowe między Polską a Wielką Brytanią

Należy pamiętać, że obok rozporządzenia UE nr 1393/2007 nadal obowiązują przepisy brytyjsko-polskiej konwencji z 1931 r. w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych.

Czy możliwe jest uznanie lub stwierdzenie wykonalności dwóch sprzecznych ze sobą wyroków sądu arbitrażowego?

W obrocie prawnym nie mogą funkcjonować sprzeczne ze sobą wyroki sądów państwowych, odmiennie rozstrzygające to samo zagadnienie między tymi samymi stronami. Czy ta sama zasada dotyczy wyroków sądów arbitrażowych?

Nie każdy spór sportowy można rozwiązać w drodze arbitrażu

Specyfika sporów powstających na tle uprawiania sportu i organizowania rozgrywek sportowych sprawia, że idealnym rozwiązaniem wydaje się rozstrzyganie ich przez sądy polubowne. Jednak sąd polubowny nie będzie władny rozstrzygnąć każdego sporu sportowego.