administracja

Odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego

W jednej z prowadzonych spraw kancelaria uzyskała korzystne rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie, przyznające odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z bezczynnością organu oraz jego wadliwymi działaniami i zaniechaniami w postępowaniu administracyjnym.

Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na nowych zasadach

Skarżąc decyzję lub inny akt do sądu administracyjnego, możemy wnioskować o wstrzymanie jej wykonania do czasu rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny. Sposób zastosowania tej możliwości zmienił się w wyniku nowelizacji, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 roku.

Na postanowienie o odrzuceniu skargi służyć może albo skarga kasacyjna, albo zażalenie

Taki – nieoczywisty – wniosek płynie z analizy przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi po nowelizacji, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 roku. Wybór środka zaskarżenia uzależniony jest od tego, na jakiej podstawie wojewódzki sąd administracyjny skargę odrzucił.

Nowy tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego

Przedsiębiorcy, jak i wszystkie inne osoby mające regularny kontakt z urzędami lub będące stronami postępowań administracyjnych, muszą mieć dostęp do aktualnego tekstu ustawy regulującej procedurę administracyjną. Na pewno przyda im się opublikowany kilka dni temu nowy tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ciężar gromadzenia materiału dowodowego

Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli te są znane mu z urzędu bądź też znajdują się w jego posiadaniu lub w posiadaniu innych podmiotów realizujących zadania publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej.

Zaświadczenia organu administracji publicznej nie można zaskarżyć

Zaświadczenie wydane przez organ administracji publicznej nie podlega kontroli sądów, zatem wystąpienie ze skargą na tę czynność jest niedopuszczalne. Mimo to osobie, która nie zgadza się z treścią wydanego zaświadczenia, przysługują inne środki ochrony prawnej.