administracja

241
05 | 11 | 2015

Ciężar gromadzenia materiału dowodowego

Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli te są znane mu z urzędu bądź też znajdują się w jego posiadaniu lub w posiadaniu innych podmiotów realizujących zadania publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej.

145
24 | 09 | 2015

Zaświadczenia organu administracji publicznej nie można zaskarżyć

Zaświadczenie wydane przez organ administracji publicznej nie podlega kontroli sądów, zatem wystąpienie ze skargą na tę czynność jest niedopuszczalne. Mimo to osobie, która nie zgadza się z treścią wydanego zaświadczenia, przysługują inne środki ochrony prawnej.

353
13 | 08 | 2015

Nowelizacja p.p.s.a. obejmie także już wszczęte postępowania

Wchodząca w życie 15 sierpnia 2015 r. największa do tej pory nowelizacja ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi będzie mieć wpływ również na postępowania wszczęte przed jej wejściem w życie.

270
30 | 07 | 2015

Uchyloną uchwałę rady gminy też można zaskarżyć

Akt prawa miejscowego można zaskarżyć, nawet jeśli już nie obowiązuje, co więcej – obowiązywał krótko, a na jego podstawie nie wydano żadnej decyzji administracyjnej.

90
30 | 07 | 2015

Można dwa razy skontrolować ten sam akt prawa miejscowego

O tym, czy skarżącemu przysługuje ponowna skarga na dany akt prawa miejscowego, decyduje każdorazowo zakres poprzedniego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego oraz zmiana sytuacji prawnej skarżącego.

295
09 | 07 | 2015

Organ administracyjny nie orzeknie o zwrocie wywłaszczonej i sprzedanej nieruchomości

Podstawą odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości może być jej zbycie. Na skutek sprzedaży takiej nieruchomości przestaje istnieć tytuł prawny, który umożliwiałby restytucję prawa własności. Organy administracji publicznej nie mają kompetencji do orzekania odnośnie do własności prywatnej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w ustawie.