administracja

Prokurent może reprezentować spółkę w sądzie administracyjnym nawet w braku jej zarządu

Prokura samoistna, uprawniająca do jednoosobowego działania, nie wygasa wskutek odwołania całego zarządu. Tym samym nie ma przeszkód, aby spółka była w dalszym zakresie reprezentowana w postępowaniu sądowoadministracyjnym, i brak jest podstaw do zawieszenia tego postępowania.

Data stempla innego operatora niż operator wyznaczony nie zachowuje terminu w sprawach sądowoadministracyjnych

Nadanie za pośrednictwem operatora pocztowego jest chyba najpopularniejszym sposobem złożenia pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Trzeba jednak z rozwagą wybrać operatora, u którego pismo jest nadawane – inaczej termin na jego wysłanie może zostać niezachowany.

Odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego

W jednej z prowadzonych spraw kancelaria uzyskała korzystne rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie, przyznające odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z bezczynnością organu oraz jego wadliwymi działaniami i zaniechaniami w postępowaniu administracyjnym.

Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na nowych zasadach

Skarżąc decyzję lub inny akt do sądu administracyjnego, możemy wnioskować o wstrzymanie jej wykonania do czasu rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny. Sposób zastosowania tej możliwości zmienił się w wyniku nowelizacji, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 roku.

Na postanowienie o odrzuceniu skargi służyć może albo skarga kasacyjna, albo zażalenie

Taki – nieoczywisty – wniosek płynie z analizy przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi po nowelizacji, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 roku. Wybór środka zaskarżenia uzależniony jest od tego, na jakiej podstawie wojewódzki sąd administracyjny skargę odrzucił.

Nowy tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego

Przedsiębiorcy, jak i wszystkie inne osoby mające regularny kontakt z urzędami lub będące stronami postępowań administracyjnych, muszą mieć dostęp do aktualnego tekstu ustawy regulującej procedurę administracyjną. Na pewno przyda im się opublikowany kilka dni temu nowy tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego.