administracja

Prawo unijne nie obejmuje wszystkich konwencji międzynarodowych

Zarzut naruszenia norm prawa Unii Europejskiej, który jest podstawą do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia sądu administracyjnego, nie obejmuje naruszenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Wady decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym

Nie każda wada decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego stanowi postawę do stwierdzenia jej nieważności.

Podpis elektroniczny nie zadziała w sądzie administracyjnym

Naczelny Sąd Administracyjny podjął niedawno uchwałę, którą wyjaśnił, że w aktualnym stanie prawnym nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu administracyjnego pisma podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Elektroniczne pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym

11 maja 2014 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, istotnie rozszerzająca możliwość zastosowania w tym postępowaniu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy ona m.in. pełnomocnictwa.

Liczba stron postępowania reprywatyzacyjnego

Czy właściciele lokali w budynku „dekretowym” lub użytkownicy wieczyści zawsze są stroną postępowań w sprawach z dekretu warszawskiego lub dekretu o reformie rolnej? Nowe „trendy” w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Odmowa przyznania obywatelstwa w świetle konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela

Czy osoba ubiegająca się o polskie obywatelstwo zawsze ma prawo poznać przyczyny odmowy?