administracja

Informacja publiczna niezależna od opłaty

Pozyskiwanie informacji publicznej co do zasady nie podlega opłacie. Jednakże obowiązujące regulacje umożliwiają pobranie stosownej należności w sytuacji, w której podmiot udostępniający informację musi ponieść dodatkowe koszty związane z jej przekształceniem w inną formę bądź odmiennym sposobem jej udostępnienia, wskazanym przez wnioskodawcę.

Podstawa wznowienia postępowania musi być jednoznaczna

Rozpoznając sprawę, organ administracji powinien zawsze dokonywać jednoznacznej wykładni prawa, która jest odpowiednia do stanu faktycznego sprawy. Jeśli będzie działał inaczej, może to w istotny sposób zaważyć na wyniku postępowania.

Zbyt krótkie konsultacje społeczne mogą skutkować nieważnością decyzji środowiskowej

W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko urzędnicy powinni zapewnić społeczeństwu 21 dni na składanie uwag i wniosków. Skrócenie tego terminu nawet o jeden dzień może mieć doniosłe skutki.

Nawet jeśli decyzja wygasła, można wnosić o stwierdzenie jej nieważności

Zagadnienie, czy wygaśnięcie decyzji administracyjnej stanowi przeszkodę dla wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia jej nieważności, rozstrzygnął w jednym z niedawnych orzeczeń Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Kiedy strona poniesie koszty postępowania administracyjnego?

Koszty postępowania administracyjnego z reguły ponosi organ administracji publicznej w granicach, w jakich wypełnia swoje ustawowe obowiązki. Czy można jednak odstąpić od tej zasady, i to nie na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, ale przepisu szczególnego?

I organ, i sąd administracyjny mogą wstrzymać wykonanie decyzji

Możliwości te różnią się jednak przesłankami ich zastosowania. W razie wątpliwości, czy wniosek skierowany do organu jest podtrzymywany przed sądem, sąd wezwie skarżącego do wypowiedzenia się w tym zakresie i ewentualnego uzupełnienia wniosku.