administracja

Postępowanie przed sądami administracyjnymi w trybie uproszczonym – nowe zasady

Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi znacząco modyfikuje zasady prowadzenia jednego z postępowań szczególnych – postępowania uproszczonego.

Nowe kompetencje referendarzy sądowych

W wyniku nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi referendarze sądowi zyskają szereg nowych uprawnień. Modyfikacji ulegną także zasady zaskarżania wydawanych przez nich orzeczeń.

Inne zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Kwietniowa nowelizacja p.p.s.a. modyfikuje aż 81 artykułów i jest największą dotychczas nowelizacją tej ustawy. Ponieważ nie sposób opisać wszystkich zmian w jednym wydaniu portalu, poniżej prezentujemy opis istotniejszych, interesujących zmian, którym nie poświęcono osobnych artykułów.

Znacząca nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Szykuje się spora zmiana w postępowaniach sądowoadministracyjnych: nowelizacja, która wejdzie w życie 15 sierpnia 2015 roku, przewiduje ponad 80 zmian, w tym bardzo istotne.

Zignorowanie głosu społeczeństwa może skutkować uchyleniem całego rozstrzygnięcia

Nierzadko w postępowaniach administracyjnych organizacje zgłaszają uwagi lub w inny sposób wyrażają swój sprzeciw (rzadziej: poparcie) wobec przedmiotu postępowania. Pozornie nieznaczące pisma są czasami ignorowane. To zaś rodzi daleko idące negatywne skutki.

Postanowienia planu miejscowego muszą szanować zasadę proporcjonalności

Rada gminy, uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie może postępować dowolnie. Z jednej strony związana jest postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, a z drugiej – konstytucyjną zasadą proporcjonalności.