Archiwum autora: Sylwia Moreu-Żak

Służebność drogi koniecznej kontra budynek gospodarczy

Przeprowadzenie drogi koniecznej wiąże się czasem z koniecznością rozbiórki budynku legalnie wzniesionego na nieruchomości sąsiedniej. Może jednak do tego dojść tylko w naprawdę wyjątkowych przypadkach.

Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r., znacząco zmieniła przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady. Należy jednak pamiętać, że nowe przepisy (zarówno przepisy ustawy o prawach konsumenta, jak i zmienione nią przepisy Kodeksu cywilnego) mają zastosowanie do umów, które zostały zawarte od dnia wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta.

Obrót udziałami i akcjami a zezwolenie MSW

Nabywając udziały lub akcje w polskiej spółce na rzecz cudzoziemca należy zawsze zbadać, czy jest potrzebne zezwolenie ministra spraw wewnętrznych. Czasem zezwolenie takie będzie niezbędne, nawet gdy nabywany jest tylko jeden udział.

Pełnomocnictwa niewygasające na wypadek śmierci a ochrona słusznych interesów spadkobierców

W postanowieniu z 21 stycznia 2015 r. (IV CSK 252/14) Sąd Najwyższy po raz kolejny potwierdził, że pełnomocnik nie może działać w imieniu mocodawcy, tak jakby pozostawał on nadal przy życiu, albowiem zdolność prawna osoby fizycznej wygasa z chwilą jej śmierci, zaś prawa i obowiązki majątkowe zmarłego z chwilą jego śmierci przechodzą na spadkobierców.

Planowane zmiany do ustawy deweloperskiej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował założenia projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej powszechnie ustawą deweloperską. Projektowane zmiany wywołały silne protesty środowiska deweloperów.

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości po nowelizacji Kodeksu cywilnego

Wchodząca właśnie w życie ustawa o prawach konsumenta ujednolica zasady odpowiedzialności sprzedawców za wady rzeczy sprzedanej w obrocie profesjonalnym oraz w relacjach z konsumentami. Jak znaczenie ma ta zmiana dla obrotu nieruchomościami?