Archiwum autora: Sylwia Moreu-Żak

Zmiana celu użytkowania wieczystego – konieczne zawarcie umowy i zapłata rekompensaty?

Władze samorządowe bądź organy reprezentujące Skarb Państwa zarzucają deweloperom, że planowana inwestycja lub inna zmiana dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości są niezgodne z celem, na jaki ustanowiono użytkowanie wieczyste. Użytkownikowi wieczystemu oferuje się w związku z tym zawarcie umowy w sprawie zmiany sposobu korzystania z nieruchomości. Równolegle miasta domagają się zapłaty rekompensaty. Czy te działania są uzasadnione?

Rodzaje umów na rynku deweloperskim

Na rynku deweloperskim występuje kilka rodzajów umów: umowa rezerwacyjna, umowa przedwstępna sprzedaży, umowa deweloperska oraz umowa ustanowienia własności lokalu i sprzedaży. Wciąż niestety istnieją wątpliwości co do kwalifikacji prawnej poszczególnych umów.

Będzie łatwiej rewitalizować obszary zdegradowane

Ustawowe prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy na tym obszarze to główne założenia ustawy o rewitalizacji istotne z punktu widzenia obrotu nieruchomościami.

Wydzielenie działki do nowej księgi wieczystej a służebności gruntowe

Kupując nieruchomość, która powstała w wyniku podziału nieruchomości obciążonej służebnością gruntową, warto się upewnić, czy nabywana nieruchomość nie jest obciążona tą służebnością. W określonych sytuacjach można bowiem uzyskać zwolnienie z takiej służebności.

Podział nieruchomości rolnej a decyzja o warunkach zabudowy

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie zawsze spowoduje utratę przez grunt rolniczego charakteru. W takim przypadku nadal niemożliwe będzie dokonanie podziału, który skutkowałby wydzieleniem działki o powierzchni mniejszej niż 3000 m2.

Kognicja sądu przy wpisie hipoteki

Z uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego wynika, że sąd w toku postępowania o wpis hipoteki jest zobowiązany zbadać całość dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem o ustanowienie hipoteki, nie zaś wyłącznie fragmenty oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, w których jest mowa o ustanowieniu hipoteki.