Archiwum autora: Serom Kim

Nowy tryb dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych – tryb podstawowy

Trzy najczęściej stosowane tryby postępowania w zamówieniach poniżej progów unijnych zostaną zastąpione jednym nowym trybem. Znika przetarg nieograniczony, pojawia się tryb podstawowy bez negocjacji. Ma być łatwiej i elastyczniej, ale czy to się uda?

Nowe prawo zamówień publicznych – czy w e-zakupach mamy szanse stać się drugą Koreą Południową?

Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych, opublikowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych 6 czerwca 2018 r., towarzyszy szereg dokumentów o charakterze informacyjnym, z których dowiadujemy się, że reformie ustawy towarzyszyć będzie opracowanie zasad polityki zakupowej państwa. Jedną z nich jest zasada cyfryzacji procesu zakupowego zamówień publicznych.

Formalne przesłanki powiadomienia według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)

Nowe wzory warunków kontraktowych FIDIC określają szczególne warunki, jakie musi spełnić powiadomienie, aby wywarło określone skutki.

Czy forma wniesionego wadium może ulec zmianie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia?

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie odpowiada na to pytanie, nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu zmiany formy wniesionego wadium po otwarciu ofert.

Pierwsze po nowelizacji orzeczenie KIO w sprawie środków ochrony prawnej

5 września 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała istotne postanowienie o doniosłym znaczeniu praktycznym. Dotyczy ono zastosowania nowych przepisów w zakresie możliwości wnoszenia odwołań przez wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu poniżej progów unijnych.

Więcej odwołań i większa kontrola sądowa decyzji zamawiających

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., otwiera szersze możliwości ochrony interesu wykonawcy w postępowaniach odwoławczych przed KIO.