Archiwum autora: Monika Wieczorkowska

Zmiana systemu rejestracji znaków towarowych

Druga nowelizacja Prawa własności przemysłowej, która zacznie obowiązywać 15 kwietnia 2016 r., wprowadza zasadnicze zmiany w procedurze uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, zastępując dotychczasowy system badawczy systemem rejestracyjnym.

Łatwiejsze wygaszenie lub unieważnienie znaku towarowego

Nowelizacja Prawa własności przemysłowej, która zacznie obowiązywać 15 kwietnia 2016 r., wprowadza bardzo istotne zmiany także w przepisach regulujących utratę praw ochronnych na znaki towarowe.

Kolejne zmiany w prawie własności przemysłowej

Jeszcze nie weszła w życie nowelizacja ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tj. ustawa z 24 lipca 2015 r. (zacznie obowiązywać 1 grudnia 2015 r.), a już opublikowano następną nowelizację p.w.p. – z 15 września 2015 r. Najważniejszą zmianą przewidzianą w pierwszej nowelizacji były listy zgody. Druga nowelizacja rewolucjonizuje zaś system uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe. Zmiany będą dotyczyć procedury uzyskania praw oraz przesłanek ustania prawa ochronnego.

Czy kolor może być znakiem towarowym?

Chociaż w teorii uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w postaci pojedynczego koloru jest możliwe, w polskiej praktyce znaki tego rodzaju są prawdziwą rzadkością. W zasadzie ochrona taka jest możliwa jedynie jeśli zgłaszający wykaże tzw. wtórną zdolność odróżniającą, a więc udowodni, że docelowa grupa odbiorców towarów oznaczonych danym znakiem towarowym jednoznacznie kojarzy go z konkretną firmą.

Ponowne zgłoszenie znaku towarowego nie zawsze chroni przed sankcjami za jego nieużywanie

Ostatnie orzecznictwo wspólnotowe pokazuje, że właściciel znaku towarowego ponownie zgłaszający ten sam znak w celu obejścia obowiązku jego używania musi się liczyć z zarzutem działania w złej wierze i z konsekwencją wykazania rzeczywistego używania znaku, nawet jeśli nie minęło jeszcze pięć lat od daty jego rejestracji.