Archiwum autora: Monika Wieczorkowska

Radykalne zmiany w prawie znaków towarowych

Dość długi czas oczekiwania na udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP powoduje często, że zamiast starać się o ochronę w kraju, przedsiębiorcy decydują się na rejestrację w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM). Postępowanie to, choć znacznie droższe, jest co do zasady szybkie i proste. Dlatego też, chcąc zwiększyć konkurencyjność Urzędu Patentowego względem EUIPO, wprowadzono istotne zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Uzyskanie rejestracji znaku towarowego będzie łatwiejsze

Oprócz instytucji tzw. listów zgody bardzo istotną zmianą już obowiązującą w prawie znaków towarowych jest możliwość uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zawierający nazwę Polska, Poland (lub skróty RP, PL) bądź też nazwę polskiego miasta bez potrzeby uzyskiwania zgody odpowiednich władz.

Zmiana systemu rejestracji znaków towarowych

Druga nowelizacja Prawa własności przemysłowej, która zacznie obowiązywać 15 kwietnia 2016 r., wprowadza zasadnicze zmiany w procedurze uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, zastępując dotychczasowy system badawczy systemem rejestracyjnym.

Łatwiejsze wygaszenie lub unieważnienie znaku towarowego

Nowelizacja Prawa własności przemysłowej, która zacznie obowiązywać 15 kwietnia 2016 r., wprowadza bardzo istotne zmiany także w przepisach regulujących utratę praw ochronnych na znaki towarowe.

Kolejne zmiany w prawie własności przemysłowej

Jeszcze nie weszła w życie nowelizacja ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tj. ustawa z 24 lipca 2015 r. (zacznie obowiązywać 1 grudnia 2015 r.), a już opublikowano następną nowelizację p.w.p. – z 15 września 2015 r. Najważniejszą zmianą przewidzianą w pierwszej nowelizacji były listy zgody. Druga nowelizacja rewolucjonizuje zaś system uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe. Zmiany będą dotyczyć procedury uzyskania praw oraz przesłanek ustania prawa ochronnego.

Czy kolor może być znakiem towarowym?

Chociaż w teorii uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w postaci pojedynczego koloru jest możliwe, w polskiej praktyce znaki tego rodzaju są prawdziwą rzadkością. W zasadzie ochrona taka jest możliwa jedynie jeśli zgłaszający wykaże tzw. wtórną zdolność odróżniającą, a więc udowodni, że docelowa grupa odbiorców towarów oznaczonych danym znakiem towarowym jednoznacznie kojarzy go z konkretną firmą.