Archiwum autora: Piotr Golędzinowski

Skomplikowane relacje postępowań sądowych i arbitrażowych na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis

Jednym z celów przekształconej wersji rozporządzenia Bruksela I miało być wyeliminowanie negatywnego wpływu, jaki wcześniejsza wersja tego aktu wywierała na możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń w postępowaniach arbitrażowych. Cel ten nie został jednak w pełni osiągnięty.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie zawsze przerwie bieg terminu przedawnienia

Bieg terminu przedawnienia nie zostanie na przykład przerwany w sytuacji, gdy wnioskodawca podejmuje drugą kolejną próbę ugodową, przy czym jest przekonany o braku możliwości zakończenia jej sukcesem.