Archiwum autora: Małgorzata Cyrul-Karpińska

Dwa reżimy umów w budownictwie

W praktyce inwestycji budowlanych umową o roboty budowlane strony często nazywają każdą umowę dotyczącą prowadzenia prac na budowie. Tymczasem duża część umów zawieranych w budownictwie to umowy o dzieło.

Zawieszenie i wznowienie robót w warunkach kontraktowych FIDIC

Zawieszenie i wznowienie robót jest klasyczną instytucją tzw. czerwonego FIDIC-a, nieuregulowaną bezpośrednio w polskim prawie, ale dozwoloną na zasadzie swobody zawierania umów. W praktyce inwestycji w Polsce klauzula ta nierzadko podlega dodatkowym modyfikacjom przerzucającym ryzyka jej stosowania na wykonawcę.

Wykonawca musi pytać?

Zadawanie pytań o treść SIWZ może być potraktowane w okolicznościach konkretnego zamówienia publicznego nie tylko jako uprawnienie, ale także jako obowiązek profesjonalnego wykonawcy.

Jak sprawować i jak wymagać sprawowania nadzoru autorskiego

Sprawowanie nadzoru autorskiego jest obowiązkiem publicznoprawnym i może być wymagane przez inwestora niezależnie od postanowień umownych.

Wcześniej to nie zawsze lepiej

Precyzyjne sformułowanie terminów i wyraźne zastrzeżenie ich na korzyść jednej lub obydwu stron umowy może zaoszczędzić niespodzianek w postaci obowiązku wcześniejszego odebrania świadczenia oraz wcześniejszej zapłaty.

Za zobowiązania wobec podwykonawców zapłaci całe konsorcjum

Odpowiedzialność wobec zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców ponoszą wszyscy członkowie konsorcjum. Dotyczy to również sytuacji, gdy umowę z podwykonawcą podpisał tylko jeden z nich. Znowelizowane przepisy Prawa zamówień publicznych jeszcze wzmocniły tę zasadę.