Archiwum autora: Magdalena Świtajska

Ochrona wynagrodzenia, czyli dlaczego pracownik nie może się zrzec wszystkich roszczeń

Przepis art. 84 Kodeksu pracy stanowi, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Statuuje on jeden z elementów tzw. zasady ochrony wynagrodzenia za pracę, która ma doniosłe skutki na gruncie zawieranych z pracownikami porozumień i ugód.

Nawet 5 lat ochrony trwałości stosunku pracy rodzica po nowelizacji przepisów o uprawnieniach rodziców

Po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy pracownicy mogą korzystać z ochrony trwałości stosunku pracy bez przerwy przez blisko 5 lat przy jednym dziecku, bez konieczności świadczenia pracy na rzecz pracodawcy przez większość tego okresu.

Ochrona trwałości stosunków pracy pracowników-rodziców po nowelizacji

Dłuższe urlopy rodzicielskie to także rozszerzony zakres ochrony trwałości stosunków pracy pracowników będących rodzicami.

Delegowanie pracowników za granicę

Obowiązujące przepisy nie regulują odrębnie instytucji czasowego delegowania pracownika przez pracodawcę w Polsce do wykonywania pracy za granicą. Rozwiązanie takie może jednak być stosowane w oparciu o ogólne przepisy prawa pracy.

Powierzenie pracownikowi innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego

Kodeks pracy pozwala powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę bez konieczności formalnej zmiany umowy. Nie oznacza to jednak możliwości dokonywania dowolnych zmian w zakresie warunków zatrudnienia pracownika.

Jak daleko sięga prawo związków zawodowych do informacji?

Pracodawca ma obowiązek udzielić związkowi zawodowemu tylko tych informacji, które są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej. W tym zakresie mieszczą się jednak informacje o szeroko rozumianej sytuacji pracodawcy.