Archiwum autora: Magdalena Świtajska

Przywrócenie terminu na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Zgodnie z art. 264 Kodeksu pracy pracownik, którego umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, ma odpowiednio 7 lub 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia pracodawcy na wniesienie powództwa do sądu pracy, jeżeli chce kwestionować takie wypowiedzenie lub rozwiązanie.

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce od 1 maja 2014 r.

Pobyt czasowy nawet na trzy lata, wniosek o zezwolenie na pobyt nawet na dzień przed upływem ważności wizy, możliwość uzyskania jednego zezwolenia na pobyt i na pracę – to tylko niektóre ułatwienia wprowadzone nową ustawą o cudzoziemcach.

Rozwiązanie umowy o pracę pracownika w związku z popełnieniem przestępstwa

Popełnienie przez pracownika przestępstwa może skutkować nie tylko odpowiedzialnością karną pracownika, ale także pracowniczą odpowiedzialnością dyscyplinarną. Jej stosowanie w praktyce nie jest jednak proste.

Prawo związków zawodowych do informacji a ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

Z prawem związków zawodowych do informacji, przewidzianym w przepisach art. 28 ustawy o związkach zawodowych, w praktyce wiąże się istotny problem ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i innych informacji poufnych pracodawcy.

Służbowe skrzynki e-mail pracowników pod kontrolą pracodawcy

Choć służbowe skrzynki e-mail stanowią narzędzia pracy będące własnością pracodawcy, na gruncie stosunków pracy nie jest wcale oczywiste, czy w związku z tym pracodawcy mogą swobodnie i bez ograniczeń przeglądać ich zawartość.

Czy i jaką karę umowną można zastrzec w umowie zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia?

Zastrzeżenie kary umownej ułatwia pracodawcy dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania obowiązków ustalonych w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Wysokość tej kary nie może być jednak wygórowana.