Archiwum autora: Magdalena Pazgan

Wątpliwości co do właściwości miejscowej nie uzasadniają wystąpienia do Sądu Najwyższego w trybie art. 45 k.p.c.

Roszczenie o uznanie, że nieruchomość nie była objęta dekretem rolnym, nie jest prawem do nieruchomości. Nabycie spadku obejmującego to roszczenie stwierdza więc sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce, nie sąd położenia nieruchomości.

Droga administracyjna dostępna mimo umorzenia postępowania

Prawomocne umorzenie postępowania administracyjnego nie wyklucza ponownego złożenia wniosku do organu administracyjnego o wydanie decyzji stwierdzającej, że dana nieruchomość nie podpada pod przepisy dekretu rolnego.

Ugoda zawarta przed sądem nie ma cechy res iudicata

Jakie są procesowe konsekwencje zawarcia ugody przed sądem w porównaniu z wydaniem wyroku w sprawie, wyjaśnia Magdalena Pazgan z Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy.