Archiwum autora: Ludwina Klein

Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku – katalog oraz istotne terminy

W przypadku stwierdzenia wad fizycznych budynku kupującemu przysługuje szereg uprawnień z tytułu rękojmi. Realna możliwość dochodzenia tych uprawnień ograniczona jest jednak rygorystycznymi terminami.

Czy możliwe jest uznanie lub stwierdzenie wykonalności dwóch sprzecznych ze sobą wyroków sądu arbitrażowego?

W obrocie prawnym nie mogą funkcjonować sprzeczne ze sobą wyroki sądów państwowych, odmiennie rozstrzygające to samo zagadnienie między tymi samymi stronami. Czy ta sama zasada dotyczy wyroków sądów arbitrażowych?

Kiedy wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej pomimo ogłoszenia upadłości dłużnika?

Skarga pauliańska chroni wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Możliwość skorzystania z niej przez poszczególnych wierzycieli jest jednak ograniczona, gdy trzeba chronić interesy wszystkich wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego.

Prawo UE nie pozwala na fikcyjne doręczenia

Fikcja doręczenia stosowana w przypadku nieustanowienia pełnomocnika do doręczeń w Polsce jest niezgodna z prawem UE.

E-commerce: regulaminy sklepów internetowych

Czy najpopularniejsze klauzule niedozwolone staną się dozwolone, jeśli sformułujemy je inaczej?

Poddając się ADR, przedsiębiorca może pozyskać klientów

Już wkrótce konsumenci mogą zyskać nowe możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Stworzą je planowane regulacje UE dotyczące polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich. Wprowadzone rozwiązania mogą przynieść korzyści również przedsiębiorcom.