Archiwum autora: Krzysztof Wiktor

Nie tylko Giesche

Status prawny osób dysponujących przedwojennymi dokumentami akcji na okaziciela pozostaje 
nierozstrzygnięty.

Decyzja zwrotowa nie może zawierać nakazu zabudowy nieruchomości

Pierwsze decyzje zwrotowe w Warszawie, wydawane w drugiej połowie lat 90., często uzależniały zawarcie umowy notarialnej od spełnienia określonych warunków. Niektóre z tych warunków nie miały podstawy prawnej i mogą dziś zostać unieważnione.

Działania i rozliczenia poreprywatyzacyjne

Odzyskanie nieruchomości w procesie reprywatyzacji rozpoczyna etap wzajemnych rozliczeń z dotychczasowym, publicznym posiadaczem nieruchomości, oraz etap regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Zniesienie współwłasności odzyskanej nieruchomości

Po zwrocie zabudowanych nieruchomości spadkobiercom poprzednich właścicieli pojawia się zwykle potrzeba podziału odzyskanej nieruchomości między jej współwłaścicieli. Wiąże się to często z problemami natury stricte prawnej, jak i podatkowej.

Reprywatyzacja nieruchomości kościelnych

Po II wojnie światowej znacjonalizowano niemal wszystkie nieruchomości kościelne. Wciąż trwające postępowania reprywatyzacyjne mogą prowadzić do przywrócenia własności nieruchomości, do przyznania nieruchomości zamiennej lub do przyznania odszkodowania.

Ugoda przed komisjami regulacyjnymi

Uczestnicy postępowania regulacyjnego mogą niemal dowolnie kształtować treść ugody, zawierając w niej np. postanowienia o rekompensacie pieniężnej w zamian za rezygnację z roszczenia. Muszą jednak pamiętać, że zawarta ugoda jest ostateczna.