Archiwum autora: Krzysztof Libiszewski

Pożyczki wspólników i inne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nowe Prawo restrukturyzacyjne wprowadza całkowicie nowe podejście do traktowania pożyczek udzielanych przez wspólników spółkom kapitałowym, wobec których następnie ogłoszono upadłość. Zmieniają się także następstwa zawierania innych transakcji niewypłacalnego dłużnika z podmiotami powiązanymi.

Pożyczki wspólników w znowelizowanym prawie upadłościowym

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie istotna nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego. Zmiany mają charakter systemowy.

Restrukturyzacja dużych przedsiębiorców w Polsce

Duże przedsiębiorstwo restrukturyzuje się inaczej. W procesie restrukturyzacji należy uwzględnić m.in. obowiązki dotyczące spółek publicznych, ograniczenia związane z udzieleniem pomocy publicznej lub innego wsparcia, a także uwarunkowania związane z prowadzeniem działalności na znaczną skalę.

Jeszcze w sprawie potrzeby nowej regulacji prawa grup kapitałowych w Polsce

Dyskusję nad nowelizacją Kodeksu spółek handlowych zdominował ostatnio projekt wprowadzający istotne zmiany w zasadach funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wciąż jednak nie tracą na aktualności postulaty pełniejszego unormowania prawa holdingowego.

Restrukturyzacje spółek a uczestnictwo wierzycieli w strukturach korporacyjnych dłużników

Udział w organach spółek-dłużników daje wierzycielom większą gwarancję, że programy restrukturyzacyjne zostaną prawidłowo wdrożone, ale też łączy się z licznymi obciążeniami, ryzykami i obowiązkami.

Ożywienie na rynku fuzji i przejęć

Liczba transakcji zakończonych w całej Europie w roku 2013 osiągnęła poziomy notowane w roku 2007.