Archiwum autora: Konrad Kuzioła

Przystąpienie komplementariusza do spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej

Z punktu widzenia kontrahentów i wierzycieli przystąpienie nowego wspólnika zarządzającego do spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jest co do zasady korzystne.

Urząd Skarbowy powinien wiedzieć o zmianie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki akcyjnej

Przepisy Kodeksu spółek handlowych są jedyną podstawą dla obowiązku zgłoszenia zmiany umowy spółki lub statutu we właściwym Urzędzie Skarbowym. Co więcej, ustawodawca nie przewidział żadnej sankcji za niedopełnienie tego obowiązku.

O charakterze sprawy o zaskarżenie uchwały decyduje materialnoprawny charakter samej uchwały

Jeśli uchwała spółdzielni lub spółki kapitałowej dotyczy praw lub obowiązków niemajątkowych, to sprawa o zaskarżenie tej uchwały jest sprawą o prawa niemajątkowe i skarga kasacyjna jest dopuszczalna bez ograniczeń.

Jeszcze jedna uchwała dziś: powołanie członków zarządu

Przed zatwierdzeniem przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sprawozdań finansowych należy sprawdzić, czy nie kończy się kadencja członka zarządu i nie należy go powołać na kolejną kadencję. Inaczej jego mandat wygaśnie.