Archiwum autora: Katarzyna Pikora

Odpowiedzialność pośredników za naruszenie znaku towarowego

Obowiązująca od 16 marca 2019 r. nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej przewiduje, że za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego odpowiada również osoba, z której usług korzystano przy naruszeniu. Właściciel znaku towarowego może żądać od takiej osoby zaniechania naruszania znaku towarowego, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści i naprawienia szkody (gdy naruszenie jest zawinione). Nowe przepisy wprowadzają więc odpowiedzialność własną pośrednika za naruszenie znaku towarowego.

Kolejny krok do wprowadzenia unijnej reformy prawa autorskiego

12 września 2018 r. Parlament UE zaakceptował projekt dyrektywy w sprawie praw autorskich. Aby stała się ona obowiązującym prawem, konieczne będzie jeszcze jedno głosowanie. Odbędzie się ono w 2019 r.

Renoma znaku towarowego dla alkoholi – jak ją wykazać przed polskim sądem?

Renoma znaku towarowego to pojęcie niezdefiniowane w prawie polskim ani unijnym. Sądy próbują wyjaśnić znaczenie tego pojęcia, wskazując kryteria, jakie ma spełniać znak, żeby uznać go za renomowany. Choć kryteria te wydają się już utrwalone w orzecznictwie unijnym, polskie sądy stosują niekiedy własne dodatkowe wymogi.

Ochrona znaku o silnej zdolności odróżniającej

Podobieństwo koncepcyjne znaków, nawet przy niskim podobieństwie graficznym, może wystarczać do stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd, jeżeli wcześniejszy znak ma wzmocnioną zdolność odróżniającą w wyniku jego używania.

Digitalizacja książek przez biblioteki

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że prawo do digitalizacji dzieł przez bibliotekę może być wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla udostępnienia tych dzieł użytkownikom za pośrednictwem komputerów znajdujących się w bibliotece.

Zbieranie dowodów naruszenia

Przedsiębiorcy, którzy podejrzewają, że ich prawa autorskie, znaki towarowe, patenty lub wzory przemysłowe są naruszane przez konkurentów, często mają problem ze zdobyciem wystarczających dowodów takiego naruszenia, które mogliby złożyć w sądzie. Ponadto obawiają się, że gdy złożą wnioski dowodowe dopiero w pozwie, pozwany przedsiębiorca będzie miał wystarczająco dużo czasu, aby pozbyć się dowodów naruszenia.