Archiwum autora: Karolina Sereja

Sąd niemiecki przesądził o braku dostępu pokrzywdzonych do akt leniency

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE do sądów krajowych należy ocena, czy i jak udzielać dostępu do akt uzyskanych w ramach programu leniency pokrzywdzonym, którzy zamierzają dochodzić odszkodowania z tytułu naruszenia prawa konkurencji.

Premier League, czyli zakaz wyłączności terytorialnej transmisji na żywo

Umowy licencyjne zobowiązujące licencjobiorcę do zapobiegania używaniu jego kart do dekoderów satelitarnych do odbioru programu będącego przedmiotem licencji poza terytorium objętym umową należy zasadniczo uważać za porozumienia ograniczające konkurencję.

Europejski Dzień Konkurencji i Konsumentów

Miejsce konsumentów w prawie konkurencji było głównym tematem Europejskiego Dnia Konkurencji i Konsumentów zorganizowanego w Poznaniu przez UOKiK w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Zawieranie porozumień antykonkurencyjnych pomiędzy podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej

Uzgodnienia między przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej mogą podlegać zakazowi porozumień antykonkurencyjnych, jeżeli przedsiębiorcy ci mogą samodzielnie decydować o swoim postępowaniu na rynku.

Wzmocnienie ochrony praw procesowych w postępowaniu antymonopolowym

Zwiększenie roli urzędnika prowadzącego postępowanie wyjaśniające, obowiązek informowania o kryteriach ustalania wysokości kary oraz większe wykorzystanie narzędzi ekonomicznych w sprawach o naruszenie prawa konkurencji wprowadza tzw. pakiet proceduralny.

UPC może przejąć Astera, ale nie bezwarunkowo

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Astera przez UPC, ale postawił twarde warunki. Teraz wszystko zależy od tego, czy UPC w ciągu 18 miesięcy znajdzie nabywcę części sieci należącej obecnie do Astera.