Archiwum autora: Karol Czepukojć

Pre-pack – nowe narzędzie windykacyjne dla instytucji finansowych?

Przygotowana likwidacja (z ang. pre-pack) może stać się dla instytucji finansowych, występujących w roli wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo, skutecznym narzędziem windykacyjnym, gdy dłużnik jest niewypłacalny, a instytucja finansowa ma interes w szybkim spieniężeniu przedmiotu zabezpieczenia po jak najwyższej cenie. Dotyczyć to może także spraw, gdy wobec dłużnika toczy się sądowe postępowanie restrukturyzacyjne, po doprowadzeniu do jego wcześniejszego umorzenia.

Doradca restrukturyzacyjny – nowy zawód regulowany

Z początkiem 2016 r., gdy weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, doszło do utworzenia nowego zawodu regulowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Ma on być wykonywany przez osoby profesjonalnie przygotowane do świadczenia usług w sprawach restrukturyzacji i upadłości oraz pełnienia funkcji w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i egzekucyjnych. Doradcy restrukturyzacyjni mają łączyć wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, finansów i zarządzania. Potwierdzeniem ich kwalifikacji zawodowych jest licencja przyznawana przez Ministra Sprawiedliwości.

Fala upadłości wśród polskich przedsiębiorców – szansa na okazyjne zakupy?

Nabycie aktywów w ramach procedury upadłościowej może być korzystne dla kupującego nie tylko ze względów czysto ekonomicznych.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w razie niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Wierzyciel spółki może pociągnąć członka zarządu do odpowiedzialności odszkodowawczej, jeśli nie złożono w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Obowiązek złożenia takiego wniosku spoczywa bowiem na każdym z członków zarządu spółki.

Zatory płatnicze mogą prowadzić do upadłości

Firmy obecnie często spóźniają się z płatnościami na rzecz kontrahentów, którzy w efekcie nieterminowo płacą własnym wierzycielom. Tymczasem nawet kilkudniowe opóźnienie w płatnościach nakłada na dłużnika obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Francuska procédure de sauvegarde zgodna z polskim porządkiem publicznym

Sąd Najwyższy stwierdził, że uznanie na terytorium Polski francuskiej procédure de sauvegarde, będącej jednym z postępowań, do których stosuje się rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000, prowadzi do rezultatu zgodnego z polskim porządkiem publicznym.