Archiwum autora: Joanna Szafrańska

Zakaz potrącania wierzytelności wobec spółki dotyczy wpłat na udziały, a nie dopłat

Sąd Najwyższy potwierdził, że wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może potrącić swoją wierzytelność wobec spółki z wierzytelności spółki względem wspólnika z tytułu dopłat.

Nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze

28 kwietnia 2011 roku po burzliwych dyskusjach Sejm uchwalił nową ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa wzbudzająca wiele kontrowersji została teraz skierowana do Senatu.

Braków w umowie spółki nie można nadrobić uchwałą

Sąd Najwyższy potwierdził, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia przez niego tej funkcji.

Sąd Najwyższy dopuszcza złożenie oświadczeń przez członków zarządu co do postanowień umowy w różnym czasie

Zdaniem Sądu Najwyższego w pełni dopuszczalne jest złożenie przez członków zarządu takich samych oświadczeń co do istotnych postanowień umowy w różnym czasie.