Archiwum autora: Joanna Duda

Nowa ustawa o petycjach

We wrześniu 2015 r. weszła w życie nowa ustawa o petycjach, która określa zasady ich składania i rozpatrywania. Ustawa realizuje postanowienia Konstytucji RP i stanowi odpowiedź na liczne postulaty organizacji społecznych dążących do zwiększenia zaangażowania społeczeństwa oraz jego wpływu na sprawy publiczne.

Zaświadczenia organu administracji publicznej nie można zaskarżyć

Zaświadczenie wydane przez organ administracji publicznej nie podlega kontroli sądów, zatem wystąpienie ze skargą na tę czynność jest niedopuszczalne. Mimo to osobie, która nie zgadza się z treścią wydanego zaświadczenia, przysługują inne środki ochrony prawnej.

Można dwa razy skontrolować ten sam akt prawa miejscowego

O tym, czy skarżącemu przysługuje ponowna skarga na dany akt prawa miejscowego, decyduje każdorazowo zakres poprzedniego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego oraz zmiana sytuacji prawnej skarżącego.

Gdy są wątpliwości co do treści pisma procesowego, należy je wyjaśnić

Wątpliwości co do rzeczywistych intencji autora pisma procesowego mogą wynikać z mylnego oznaczenia pisma lub z innych oczywistych niedokładności. Takie niejasności powinny być poddawane wykładni przez sąd bądź usuwane w drodze wezwania strony do ich wytłumaczenia.

Zmiana ustaleń faktycznych w wyroku sądu odwoławczego

Ustalenia faktyczne dokonywane przez sąd odwoławczy powinny opierać się na materiale zgromadzonym w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Jednakże zmiana zaskarżonego orzeczenia przez sąd drugiej instancji wymaga własnej oceny materiału zgromadzonego w postępowaniach, sformułowania odrębnych ustaleń i naprawy popełnionych uprzednio uchybień.

Kiedy składać wniosek o przywrócenie terminu?

Nie ma znaku równości pomiędzy wygaśnięciem wyznaczonego terminu do dokonania czynności procesowej a upływem czasu związanym z nieskutecznym doręczeniem pisma sądowego – w każdym przypadku trzeba rozróżnić te dwie sytuacje.