Archiwum autora: Janusz Tomczak

Kary administracyjne w prawie gospodarczym a gwarancje praw jednostki

Reżim odpowiedzialności administracyjnej kierowany do osób fizycznych przypomina reżim odpowiedzialności karnej. Dlatego trzeba zagwarantować jednostce prawa proceduralne i ograniczyć wszelkie elementy, które czyniłyby sytuację jednostki niepewną.

Obowiązek naprawienia szkody – jak ustawodawca chroni pokrzywdzonego?

Warunki i zakres kompensacji szkody na podstawie art. 46 Kodeksu karnego

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym – kontrowersje

Sposób wykładni pojęcia pokrzywdzonego ma ogromne znaczenie praktyczne. To, w jaki sposób definiujemy pokrzywdzonego, przesądza o możliwości wzięcia udziału w czynnościach postępowania przygotowawczego, a następnie w postępowaniu sądowym.

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Zwalczanie przestępczości gospodarczej i naprawianie skutków przestępstw przeciwko mieniu nie byłoby możliwe bez instytucji zabezpieczenia majątkowego.

Nieuczciwy kontrahent zapłaci dług w ramach odpowiedzialności karnej

Ochrona interesów wierzycieli w ramach środka karnego „obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę” nałożonego na nieuczciwego dłużnika przez sąd karny.

Po co przedsiębiorcy prawo karne?

O tym, co można przeczytać w dzisiejszym wydaniu i czym zajmuje się Zespół Praktyki Karnej, pisze Janusz Tomczak.