Archiwum autora: Jacek Czarnecki

Nowa ustawowa obniżka stawek interchange – przepisy ważne również dla agentów rozliczeniowych

29 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, która przyniosła ważne zmiany dla wszystkich uczestników rynku instrumentów płatniczych w Polsce. Wprowadziła m.in. ustawową obniżkę stawki opłaty interchange oraz dodatkowe obowiązki dla agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych.

Mikołajowa inwigilacja

Aby przeniknąć mikołajowe sekrety, można się wesprzeć tym, co oferują nowe technologie. Czy jednak prawo na to pozwala?

Ochrona interesów konsumenta wspierającego projekt crowdfundingowy

Do osób wspierających projekty crowdfundingowe znajdują zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw konsumentów m.in. w zakresie, w jakim reguluje ona umowy zawierane na odległość.

Obowiązki projektodawcy w finansowaniu społecznościowym

Na projektodawcy w projekcie crowdfundingowym ciążą obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, prawem konsumenckim, a także obowiązki o charakterze cywilnoprawnym.

Pożyczka, darowizna czy przedsprzedaż? Konstrukcje prawne wykorzystywane w crowdfundingu

Crowdfunding jest innowacyjnym zjawiskiem gospodarczym, któremu nie towarzyszy obecnie kompleksowa regulacja prawna. W sferze cywilnoprawnej podmioty uczestniczące w crowdfundingu (projektodawcy, platformy oraz wspierający) korzystają zatem ze swobody umów (art. 353(1) k.c.).

Rodzaje crowdfundingu

Crowdfunding jest relatywnie nowym zjawiskiem, a już wykształciło się kilka jego odmian. Z poszczególnymi rodzajami crowdfundingu wiążą się różne implikacje prawne i podatkowe.