Archiwum autora: dr Szymon Kubiak

Redukcja pracowników przy joint-venture podmiotów konkurencyjnych

W realiach współczesnej globalizującej się gospodarki opartej na wiedzy konsolidacje przedsiębiorstw są dość powszechnym zjawiskiem – nierzadko także w przypadku dotychczasowych konkurentów. Naturalnym elementem takiej konsolidacji jest zwykle redukcja zatrudnienia. Jest ona dla łączących się konkurentów źródłem trudnych do wyeliminowania ryzyk prawnych. Czy ich sytuacja faktycznie jest patowa?

Urlop pracownika tymczasowego

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Przepisy w szczególny sposób regulują sytuację pracowników tymczasowych w tym zakresie.

Interim manager… jeszcze pracownik czy też już nie?

Menedżer tymczasowy (interim manager, IM) to najczęściej osoba o bardzo wysokich kwalifikacjach, pełniąca rolę zewnętrznego eksperta do zadań specjalnych, który przychodzi do firmy w ściśle określonym celu. Celem takim może być np. postawienie firmy na nogi w sytuacji, w której problemy przerastają jej kierownictwo. Interim manager to osoba tymczasowo zarządzająca przedsiębiorstwem, częścią przedsiębiorstwa lub danym projektem.

O outsourcingu pracowniczym

Umowy outsourcingowe są w Polsce przedmiotem gorących dyskusji – szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego i poszukiwania oszczędności. Jednak popularny ostatnio tzw. outsourcing pracowniczy wymaga umiejętnego zabezpieczenia się przed ryzykiem.

Stały dylemat: kogo i kiedy zawiadomić o przejściu zakładu pracy lub jego części?

O planowanym przejściu zakładu pracy należy powiadomić zakładowe organizacje związkowe. Co jednak jeśli taka organizacja działa tylko u jednego z zaangażowanych pracodawców? Albo istnieje ryzyko, że nie poinformuje o zmianach wszystkich pracowników?

Partycypacja pracowników w spółce powstałej w wyniku łączenia transgranicznego

W przypadku łączenia transgranicznego trzeba zapewnić uczestnictwo pracowników nie tylko w procedurze połączeniowej, ale też w organach powstałej spółki. Pracownicy zwykle powinni mieć wpływ na wybór członków jej rady nadzorczej.