Archiwum autora: dr Przemysław Szymczyk

Pomieszczenia pomocnicze a przynależne

Zaklasyfikowanie danego pomieszczenia jako „przynależnego” lub „pomocniczego” rodzi istotne konsekwencje, zwłaszcza cywilnoprawne. Pomieszczenie przynależne (w przeciwieństwie do pomocniczego) może być bowiem oddzielone od lokalu zarówno fizycznie, jak i prawnie, dzięki czemu istnieje możliwość jego zbycia lub włączenia do nieruchomości wspólnej. Niestety orzecznictwo nie jest w tym zakresie jednolite.

Nabywanie przyległych nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe a roszczenia reprywatyzacyjne

Pieniężne rekompensaty dla byłych właścicieli „dekretowych” pomogłyby w wielu przypadkach usunąć przeszkodę do nabycia przez wspólnoty mieszkaniowe przyległych działek gruntu w celu poprawy warunków zagospodarowania własnych nieruchomości.

Konsekwencje podatkowe oddania zabudowanego gruntu w użytkowanie wieczyste

Status podatkowy budynków, budowli lub lokali znajdujących się na gruncie nie ma znaczenia z puntu widzenia zasad opodatkowania opłat pobieranych w związku z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. Opłaty te zawsze są objęte stawką podstawową niezależnie od sposobu opodatkowania obiektów budowlanych.

Nieruchomości: w obrocie nie brak fikcji

Przy sprzedaży gruntu na rzecz dzierżawcy, który go wcześniej zabudował, przyjmuje się do celów VAT, że budynki nie istnieją, a grunt ma być dopiero zabudowany.

Roszczenia reprywatyzacyjne przedwojennych spółek handlowych

W związku z licznymi uchybieniami popełnianymi w trakcie postępowań nacjonalizacyjnych przedwojenne spółki handlowe mogą obecnie domagać się zwrotu bezpodstawnie przejętego majątku lub wypłaty należytego odszkodowania.

Nie tylko Giesche

Status prawny osób dysponujących przedwojennymi dokumentami akcji na okaziciela pozostaje 
nierozstrzygnięty.