Archiwum autora: dr Jarosław Grykiel

Znaczenie badania prawnego tytułu do udziałów w transakcjach nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedynie prawidłowe zbadanie tytułu prawnego do udziałów pozwoli inwestorowi uchronić się przed niekorzystnymi skutkami nieprawidłowości w nabywaniu udziałów przez zbywcę lub jego poprzedników prawnych – pisze dr Jarosław Grykiel.

Zrzeczenie się zastawu rejestrowego przez zastawnika jako przesłanka wygaśnięcia zastawu

Zastaw rejestrowy wygasa już z chwilą złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się tego zastawu, a jego wykreślenie z rejestru ma charakter jedynie deklaratoryjny – wyjaśnia dr Jarosław Grykiel z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Zawarcie umowy spółki (podpisanie statutu) w procesie przekształcenia spółki handlowej

Jak uniknąć ryzyka związanego z niewłaściwą wykładnią przepisów dotyczących przekształcania spółek wyjaśnia dr Jarosław Grykiel z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Zmiana umowy spółki osobowej

Jakich formalności należy dopełnić przy zmianie umowy spółki komandytowej i czym taka zmiana różni się od analogicznej zmiany w spółce z o.o., wyjaśnia dr Jarosław Grykiel z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Sąd Najwyższy za swobodą wyboru pełnomocnika

Pełnomocnikiem powołanym w trybie art. 210 lub 379 k.s.h. może być inny członek zarządu, gdyż zdaniem Sądu Najwyższego nie narusza to zakazu reprezentacji spółki przez zarząd w sporze z innym członkiem zarządu.