Archiwum autora: dr Jarosław Grykiel

Umowy z członkami władz spółki kapitałowej

Zawarte w art. 15 k.s.h. ograniczenia dotyczące zawierania przez spółkę umowy kredytu, pożyczki czy poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem jej władz dotyczą tylko ściśle określonych osób, ale bardzo wielu umów.

Zależność i dominacja w czynnościach transakcyjnych

Nabywając prawa udziałowe należy zbadać, czy strony transakcji nie pozostają ze sobą w stosunku zależności lub dominacji. Istnienie takiego stosunku istotnie ogranicza uprawnienia nabywcy albo wręcz uniemożliwia skuteczne nabycie akcji.

Wykonywanie praw udziałowych przez nabywcę akcji imiennych

Czy nabywca akcji imiennych może korzystać z pełni praw udziałowych bezpośrednio po nabyciu akcji?

Kiedy wspólnik spółki z o.o. odpowiada za cudze zobowiązania

Nabywając udziały w spółce z o.o., warto sprawdzić podstawy prawne ostatnich wypłat na rzecz wspólników. Jeśli inny wspólnik otrzymał wypłatę nienależnie, ryzyko obowiązku zwrotu spółce tej kwoty może dotyczyć także nowego wspólnika mniejszościowego.

Umowa o wniesienie aportu do spółki z o.o.

Dla zapewnienia skutecznego nabycia przez spółkę majątku będącego przedmiotem wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego warto zawrzeć dodatkową umowę rozporządzającą między spółką a wspólnikiem wnoszącym aport.