Archiwum autora: Bartosz Trocha

Był dług i nie ma długu – historia prawdziwa

Parafrazując popularną reklamę sprzed lat, można z przymrużeniem oka powiedzieć: takie rzeczy to tylko w prawie upadłościowym.

Jak upadłość piętnuje przedsiębiorcę?

Jednym z podstawowych założeń planowanej reformy prawa upadłościowego i naprawczego jest podkreślenie konstruktywnej roli postępowań restrukturyzacyjnych. Czy rzeczywiście ta gałąź prawa wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na pozytywny PR?

Koszty obciążające wierzyciela przy zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłości

Zgłaszając wierzytelności przysługujące w stosunku do dłużnika, który ogłosił upadłość, należy ściśle przestrzegać wyznaczonych terminów sądowych. W przeciwnym razie można się łatwo narazić na dodatkowe wydatki.

Zwrócony wniosek o ogłoszenie upadłości – i co dalej?

Nienależyte przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje dla wnioskodawcy. Jakie możliwości dalszego działania przewiduje prawo w takiej sytuacji?

Kiedy wartość przedmiotu sporu wystarczy podać w euro?

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że wymóg oznaczenia wartości przedmiotu sporu w walucie polskiej nie ma zastosowania w europejskim postępowaniu nakazowym.

Jest wreszcie nowe rozporządzenie Bruksela I bis

Parlament Europejski i Rada UE ostatecznie uzgodniły nowy tekst sztandarowego instrumentu z dziedziny europejskiego prawa procesowego cywilnego.