Archiwum autora: Bartosz Kuraś

Zmiana dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przyjęcie zmian do dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oznaczać będzie konieczność nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Czy przed podjęciem działalności polegającej na poszukiwaniu lub wydobyciu gazu łupkowego zawsze konieczne jest przeprowadzenie oceny odziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko?

Bez języków ani rusz

Przy wykładni ustaw, które wprowadzają postanowienia prawa europejskiego, przydatna jest znajomość języków obcych. Ma to szczególne znaczenie dla prawa ochrony środowiska, którego ważnym źródłem są przepisy UE.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie zawsze zapłaci za zanieczyszczenie

Z tego obowiązku zwalnia nie tylko upływ czasu, ale też np. wskazanie, że sprawcą szkody w środowisku jest inny podmiot albo że szkoda powstała na skutek podporządkowania się nakazowi wydanemu przez organ administracji publicznej.

Niższe kary za nieprawidłową ewidencję odpadów

Koniec z niewspółmiernie wysokimi karami za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych związanych z gospodarką odpadami. Ukarana będzie mogła być także osoba odpowiedzialna za realizację takich obowiązków, a nie – jak dotychczas – tylko przedsiębiorca.

Nowe standardy emisyjne z instalacji

25 maja 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.