Archiwum autora: Bartosz Kuraś

Nowa ustawa o odpadach

23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wprowadza ona istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami. W pewnym zakresie nadal zastosowanie znajdą przepisy poprzedniej ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Organizacja ekologiczna może więcej, ale też musi więcej

Nałożenie obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych wymaga ustalenia, że zaistniała szkoda w środowisku, w tym ustalenia stanu początkowego. Jeżeli to organizacja ekologiczna zgłasza szkodę w środowisku, powinna ją należycie udokumentować.

Skazany członek zarządu nie zostanie wpisany do KRS

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Sądy rejestrowe będą sprawdzać, czy członkowie organów w spółkach wpisanych do KRS nie są prawomocnie skazani.

Spółka cywilna może otrzymać dopłaty rolnośrodowiskowe

Spółce cywilnej, jako grupie osób wspólnie wykonujących działalność rolniczą, przysługuje status producenta rolnego, co oznacza, że może ubiegać się ona o dopłaty rolnośrodowiskowe.

Korzystne zmiany w systemie odpowiedzialności za zanieczyszczenie gleby?

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (projekt z 4 kwietnia 2012 roku).

Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska

Od kar pieniężnych po decyzję o wstrzymaniu działalności, a nawet karę pozbawienia wolności dla osób sprawujących funkcje kierownicze – niezgodne z prawem poszukiwanie i wydobycie węglowodorów grozi odpowiedzialnością administracyjną, cywilną i karną.