Archiwum autora: Bartosz Kuraś

Czy słoma i gleba stosowana przy kompostowaniu stanowią odpad?

Mimo że definicja odpadów od lat jest właściwie niezmienna, na jej tle wciąż zdarzają się spory. Uznanie danej substancji lub danego przedmiotu za odpad rodzi bowiem liczne obowiązki dla ich posiadacza.

Przekazanie odpadów innym podmiotom a badanie due diligence

W czasie badania prawnego warto zwrócić uwagę, czy wytwórca odpadów, przekazując je innym podmiotom do zagospodarowania, uwolnił się od odpowiedzialności za ich należyte zagospodarowanie.

Jest szkoda w środowisku, będzie obowiązek jej naprawienia

Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawianie to istotny cel prawa ochrony środowiska. Jego realizacji służy szereg przepisów o odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej w przypadku spowodowania szkody lub nawet ryzyka jej wystąpienia.

Szkody historyczne w powierzchni ziemi – projekt nowych przepisów

Ministerstwo Środowiska nadal pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (projekt z 26 lipca 2013 r.).

Inwestycja na wysokiej jakości gruntach rolnych? Tylko za zgodą ministra

26 maja weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wprowadziła ona istotne zmiany mające znaczenie dla osób chcących budować na gruntach o wysokiej przydatności do produkcji rolnej.

Ponownie nowa ustawa o odpadach

Czy decyzje i zgłoszenia dotyczące gospodarki odpadami zachowują ważność po wejściu w życie nowej ustawy?