Archiwum autora: Bartosz Kuraś

Kiedy (nie) można wyciąć drzewa z lasu?

Z początkiem 2017 roku ustawodawca wprowadził możliwość wycinania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w zasadzie bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. Aktualnie trwają prace nad nowelizacją, której celem jest ograniczenie tej możliwości. Jednak nawet w obecnym stanie prawnym nie w każdej sytuacji usunięcie drzew rosnących na takich nieruchomościach będzie zgodne z prawem.

Wyższe wymagania dla autorów raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi autorzy raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko będą musieli mieć wskazane w ustawie wykształcenie lub doświadczenie.

Pozostałości z procesów produkcji – procedura uznania za produkt uboczny

Pozostałości produkcyjne to przedmioty lub substancje, które nie powstały celowo w procesie produkcyjnym i mogą stanowić odpady albo mogą zostać uznane za produkt uboczny. Ocena taka wymaga uwzględnienia specyfiki konkretnej działalności produkcyjnej i stosowanych w jej ramach sposobów postępowania z pozostałościami produkcyjnymi.

Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za produkt uboczny?

W poprzednim wydaniu pisaliśmy, kiedy pozostałość produkcyjna może stanowić odpad. Drugą możliwością jest uznanie jej za produkt uboczny.

Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za odpad?

Z działalnością produkcyjną oraz przetwarzaniem surowców wiąże się najczęściej powstawanie pozostałości produkcyjnych. Pod pojęciem tym należy rozumieć przedmioty lub substancje, które nie powstały celowo w procesie produkcyjnym. Mogą one zostać uznane za produkt uboczny albo odpad.

Planowanie inwestycji a działalność wywołująca bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku

Nie można za „działalność” wywołującą bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku uznać planowania i przygotowania przedsięwzięcia