Archiwum autora: Anna Prigan

Czy wykonawcy przysługuje roszczenie o uznanie jego oferty za najkorzystniejszą?

Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, to zamawiający nie jest zobligowany do wyboru kolejnej oferty, ale może unieważnić postępowanie.

Kiedy niska cena nie jest ceną rażąco niską?

Oferta wykonawcy nie zostanie odrzucona z tego powodu, że zawiera rażąco niską cenę, jeżeli zaoferowana cena nie odbiega od cen funkcjonujących w tym czasie na oznaczonym rynku.

Co jest omyłką, a kiedy złożona oferta jest niezgodna z SIWZ

Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinna być przygotowana z należytą starannością i z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych. Nie wszystkie błędy można zakwalifikować jako omyłki, które poprawia zamawiający.

Anna Prigan: Czy zmiana prawa jest konieczna do zmiany podejścia do zamówień publicznych?

Rozmowa z Anną Prigan z Zespołu Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy o planowanej nowej dyrektywie w sprawie zamówień publicznych.

Moc wiążąca wyjaśnień zamawiającego

Wykonawca nie poniesie negatywnych skutków z powodu niezastosowania się do wyjaśnień zamawiającego, jeżeli wyjaśnienia nie były połączone ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych a progi unijne

Zamawiający niekiedy mylnie utożsamiają próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) z progami unijnymi i przeprowadzają postępowanie zgodnie z p.z.p., mimo że nie są do tego zobowiązani.