Archiwum autora: Anna Dąbrowska

Ważność tytułu do udziałów aktualnego wspólnika spółki

Uwagi na temat konsekwencji niedochowania wymaganej formy zbycia tytułu do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz możliwości naprawienia takiej wady.

Element outsourcingu w klasyfikacji transakcji zbycia składników majątku

Element outsourcingu może stanowić dodatkową okoliczność, której ocena, w kontekście działalności prowadzonej przez strony transakcji, może przesądzić o właściwym zdefiniowaniu przedmiotu transakcji.

Problem ochrony informacji poufnych udostępnionych w ramach badania prawnego

Poufność informacji, które kontrahent udostępnił w toku negocjacji, należy zachować bezterminowo – także wówczas, gdy do transakcji ostatecznie nie doszło.

Zawarcie umowy ubezpieczenia OC członków zarządu nie jest samoistną przesłanką dochodzenia odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

Sąd Apelacyjny w Warszawie przypomniał, że zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego będącego członkiem zarządu pod warunkiem spełniania określonych wymogów formalnych.

Zbycie przedsiębiorstwa a przeniesienie praw z umów handlowych

Czy nabywca przedsiębiorstwa staje się stroną umów handlowych związanych z nabytym przedsiębiorstwem na takich samych zasadach jak zbywca?