Archiwum autora: Aldona Leszczyńska-Mikulska

Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC) – nowa regulacja w polskim prawie podatkowym

Z początkiem stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Jedną z istotniejszych zmian jest opodatkowanie dochodu jednostek nazwanych zagranicznymi spółkami kontrolowanymi (ang. Controlled Foreign Companies, CFC)

PIT: nowe przepisy, stare problemy

Opodatkowanie od dochodu ze zbycia odziedziczonych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Śmierć wspólnika spółki jawnej. Niepewny los spółki z udziałem spadkobierców

Śmierć wspólnika pociąga za sobą doniosłe konsekwencje prawne dla dalszego bytu spółki. W zależności od rodzaju spółki prawa handlowego śmierć jednego ze wspólników może nawet doprowadzić do jej rozwiązania.

Podatkowa przyszłość Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), kraj, który ze względu na swoje położenie nazywany jest bramą regionu Zatoki Perskiej, intensywnie zmienia swoje oblicze. Korzystne regulacje podatkowe (lub w istocie ich brak) dają niekiedy asumpt do założenia spółki zagranicznej z siedzibą w tym państwie.

Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim

Decydując się na spadkobranie, zarówno testamentowe, jak i ustawowe, musimy pamiętać o tym, że przyjmujemy na siebie zarówno ogół praw, jak i obowiązków zmarłego istniejących w chwili jego śmierci.

Dziedziczenie przez cudzoziemców nieruchomości położonych w Polsce

Cudzoziemiec może odziedziczyć nieruchomość w Polsce zarówno na podstawie testamentu, jak i w drodze dziedziczenia ustawowego. Ważny testament nie wyklucza jednak obowiązku uzyskania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych RP na nabycie nieruchomości.