Archiwum autora: Aldona Leszczyńska-Mikulska

Ułatwienia w dostępie do rachunków spadkodawców

Z początkiem lipca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przewidująca znaczne ułatwienia w dostępie do tzw. rachunków nieaktywnych, także otwartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów.

Odkrywanie tajemnic rajów podatkowych

Prace w ramach OECD mające na celu poszerzenie wymiany informacji podatkowych zmierzają do włączenia do ogólnoświatowego trendu także tych jurysdykcji, które zwyczajowo określa się mianem rajów podatkowych czy też krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Automatyczna wymiana informacji o dochodach z pracy, wynagrodzeniach dyrektorów oraz dochodach z rent i emerytur

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, w ślad za innymi państwami na świecie, intensyfikują prace nad poszerzeniem zakresu automatycznej wymiany informacji podatkowych, którą uznaje się za najefektywniejszą formę zwalczania zjawiska unikania opodatkowania.

Opodatkowanie sprzedaży odzyskanej nieruchomości

Dochód ze sprzedaży nieruchomości wywłaszczonej tzw. dekretem Bieruta może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Opodatkowanie odsetek od odszkodowania zasądzonego od Skarbu Państwa

Odszkodowanie uzyskane od Skarbu Państwa jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy zwolnienie to dotyczy również odsetek ustawowych zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu?

Koszty podatkowe odziedziczenia zabytku

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje specjalne zwolnienia dla osób dziedziczących zabytki, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadków przewidzianego dla spadków odziedziczonych po osobach najbliższych. Jednak nie każdy spadkobierca wiekowej kamienicy, chippendale’a lub biedermeiera będzie zwolniony od podatku.