Archiwum autora: Agata Górska

Król nie zawsze ma rację

W dawnych czasach przyjmowano, że król jest nieomylny, a podważanie jego sądów zwykle kończyło się nieszczęśliwie dla kwestionującego. Dziś, szczęśliwie dla ludu, istnieją narzędzia pozwalające egzekwować odpowiedzialność władzy zarówno za jej działanie, jak i zaniechanie.

Umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce

Ustalenie wszystkich stron postępowania reprywatyzacyjnego może być kłopotliwe ze względu na rozproszonych po świecie spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości. Wykazanie następstwa prawnego wymaga przedłożenia przed sądem dokumentów stanu cywilnego, które na potrzeby polskich postępowań mogą być zarejestrowane w Polsce.

Gdy wyrok sądu powszechnego narusza prawo Unii Europejskiej

Naruszenie prawa Unii Europejskiej a skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu cywilnym i administracyjnym

Sprawy reprywatyzacyjne a skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nie jest jedyną instytucją międzynarodową, do której zwrócenie się może okazać się zasadne w sprawach reprywatyzacyjnych.

Odmowa przyznania obywatelstwa w świetle konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela

Czy osoba ubiegająca się o polskie obywatelstwo zawsze ma prawo poznać przyczyny odmowy?

Od przybytku głowa czasem boli

Co zrobić, gdy w obrocie prawnym znajdzie się więcej niż jedno postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy?