ADR


W Polsce ADR (ang. Alternative Dispute Resolution – alternatywne sposoby rozwiązywania sporów) jest uznawany za sposób rozwiązywania sporów odrębny od arbitrażu. Polskie przepisy proceduralne przewidują dwa sposoby rozwiązywania sporów oparte na ADR: zawezwanie do próby ugodowej oraz mediację.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w Kodeksie postępowania cywilnego sąd powinien w każdym stanie postępowania nakłaniać będące w sporze strony do zawarcia ugody. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z listopada 2006 roku wprowadziła możliwość przeprowadzenia mediacji zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w jego trakcie. Sąd może skierować strony do mediacji tylko raz w toku postępowania, jednocześnie mediacja jest dobrowolna. Prowadzi się ją na podstawie umowy o mediację zawartej pomiędzy stronami i mediatorem albo na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. W toku postępowania, tj. po zamknięciu pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę, sąd może skierować strony do mediacji jedynie na ich zgodny wniosek. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Niższe koszty mediacji stanowią dla przedsiębiorców zachętę do zastosowania tej metody rozwiązywania sporów. Wnioski o mediację stają się obecnie coraz bardziej powszechne.